Mønsted Lokalråd

2008-11-29
Borgerplan for Mønsted og omegn.
 

  1.     Beskrivelse af Mønsted by og omegn

 Mønsted ligger ved hovedvej A16 små 10 minutters kørsel vest for Viborg. Adgangen til A16 sker sikkert og hurtigt via en rundkørsel , som blev etableret i 1999 bla. ved medvirken af det lokale trafiksikkerhedsråd.

 Mønsted ligger i et meget naturskønt og varieret område , indenfor en radius på et par km. findes mod øst Mønsted Å med den karatariske ådal langs Mønsted Skov , mod syd ligger den genetablerede (2008) 65 hektar store Rosborg sø , mod nord Bryrup bakker , hvor Rishøj rager op i 65 meters højde , og mod vest ligger Mønsted Kalkværk og intet mindre end verdens største Kalkgruber.

Der har boet mennesker i Mønsted området i over 1000 år , de har førhen typisk levet af landbrug , men kalkbrydningen har også været en indtægtskilde gennem mange hundrede år. Sognet var førhen præget af mange små husmandslandbrug , men efterhånden er der kun få store erhvervslandbrug tilbage , de små husmandssteder er blevet til hobbylandbrug , hvoraf mange har rideheste.

 Mens der således er sket en affolkning fra det åbne land , er tilflytningen til Mønsted by steget. Siden 1970erne er der bygget mange nye huse i Mønsted , dels på kommunale boligudstykninger og dels på private boligudstykninger.

I dag er Mønsted en moderne landsby med et blandet bolig og industrikvarter , byen er blevet et populært bosætningssted for unge børnefamilier , for her findes gode børnepasningsmuligheder hos et korps af dels private , dels kommunale Dagplejere. Mønsted Børnehave , der blev bygget i 1998, og udvidet i 2008, børnehaven  har plads til 60 børn , og Mønsted Skole , der blev bygget i 1964 , hvor man nedlagde 6 små skoler , har ca. 270 elever fra 0. til 9. klasse. Efter den nye skolestruktur trådte i kraft modtager skolen nu 7 kl. elever fra naboskolen Sparkær. Tæt ved skolen ligger Skole Fritids Ordningen ( SFO ).

 Den selvejende institution ”Østfjendshallen” er samlingspunktet for byen og i  fritiden er det Mønsted IF der trækker det store læs med tilbud til alle aldersklasser , indenfor håndbold , fodbold , badminton , tennis , gymnastik og motionsløb, og for de hesteinteresserede har Fjends Herreds Rideklub gode aktivitetstilbud. 

Idrætsforeningen står også bag det årlige og traditionsrige kalkbrænderfest som afholdes hvert år i uge 33 og som er et tilløbsstykke for både land og by.

Østfjenshallen blev opført i 1987 via et samarbejde mellem idrætsforeningene i Daugbjerg –Sparkær og Mønsted 

Boliger: Mønsted består primært af fritliggende huse og villaer , men der findes også en del andelsboliger , og endelig har Fjends Boligselskab (www.boligkontoret-skive.dk/forsidefjends ) en del udlejningsboliger i byen.

Indbyggere: I Mønsted sogn bor der i dag (2006) 882 mennesker heraf 660 i Mønsted by.

Vand: Mønsted Vandværk , der er et andelsselskab stiftet i 1952 , har forsyningspligten i området og har ca. 350 medlemmer.

Trafik: Den offentlige busrute , rute 28 mellem Holstebro og Viborg har 28 afgange på hverdage ved busstoppestedene ved hovedvej A16. Se mere på www.midttrafik.dk

Erhverv:  I Mønsted findes flere virksomheder f.eks. Arminox , Arla , Mønsted Turistbusser , Ninki Bilvask , Entrp. Simon S. Simonsen , Viborg Campingcenter , Mønsted Kro , Stoholm Autolakeri , Mønsted Malerforretning , Daugbjerg Dekoration , Mønsted Radio-TV & El , Meny Kaffe , Antik & Ting , Dagli Brugsen , Mønsted Maskinstation , Skovvejens Maskinstation , Mønsted Auto , Mønsted Cykler , Mønsted Blomster , Salon Mie , Salon Helle , KK-Byg , Tømrermester Bent Sørensen ApS

Turisme:  Mønsted Kalkværk – Mønsted Kalkgruber www.monsted-kalkgruber.dk

Detailhandel:  Midt i byen ligger vores egen medlems ejet ”Dagli Brugsen” med OK benzinsalg. Det er en helt ny butik opført i 2004 , med de nyeste indretninger og udstyr. Af specialbutikker findes Mønsted Blomster med alt i blomster , Meny Kaffe med ost , vin og kaffe, Mønsted Malerforretning med salg af Flugger malerprodukter , Mønsted Cykelforretning med salg af cykler m.v. Postbutikken findes i forbindelse med Mønsted Auto.

Institutioner: Dagplejere både private og kommunale , Mønsted Børnehave , Mønsted Skole www.moenstedskole.fjends.dk , Mønsted Bibliotek www.viborg.dk/db/bibliotek , Mønsted Kulturhus , Østfjendshallen , Mønsted Ungdomsklub , Mønsted Kalkværk.

Foreninger :

Mønsted Idrætsforening , håndbold , fodbold , badminton , tennis , gymnastik , motionsløb ( Team Mønsted) og Kalkbrænderfest i uge 33 www.mif-fodbold.dk og www.mønsted-if.dk

Fjends Herreds Rideklub www.fjendsrideskole.dk

Daugbjerg-Mønsted Jagtforening.

Mønstedklubben , senior/ældre klub.

Mønsted & omegns fritidsklub.

Mønsted Ungdomsklub.

Mønsted Kulturhus.

Mønsted Handels- & Håndværkerforening.

Mønsted Brugsforening.

Mønsted Vandværk.

Mønsted Byggeindustri

Mønsted Menighedsråd

Mønsted Lokalråd

2.     Borgerplan

Borgerplanen tager udgangspunkt i 4 hovedområder, som Lokalrådet for Mønsted og Omegn vurderer som centrale for områdets fremtidige udvikling. 

3.     Byudvikling

Ud over den løbende handel med parcelhuse og ejendomme i området finder der en vis byggeaktivitet sted. Den seneste udstykning, området ved Blegevej, er ved at være brugt, og der vil være behov for udpegning af nye områder, hvor der kan foretages udstykning af byggegrunde. 

Den hidtidige udstykningspraksis i Mønsted har været baseret på traditionelle vej- og stiforløb mellem udstykkede parceller (”H-veje”). Fremtidige udstykninger skal i højere grad tage udgangspunkt i de naturomgivelser, udstykningerne foretages i.

Der skal med andre ord anvendes snoede ”vænger” med små og store grønne områder mellem de enkelte parceller, lige som der ved udstykning skal gøres plads for såvel private parcelhuse som andelsboliger og udlejningsejendomme (socialt boligbyggeri etc.). 

Endelig skal der afsættes og byggemodnes jordbrugsparceller (store parceller).

Konkret peges der på to geografiske områder, hvor byens udvidelse skal finde sted. Prioriteringen angiver den rækkefølge, hvori arbejdet skal foregå. 

Prioritet 1: Udstykning og byggemodning af Grubevejs fortsættelse langs med og nord for Kalkværksvej. Udstykningen skal foretages med snoede vejforløb og baseres på en fortsættelse af udstykningen til et område nord for Grubevejs fortsættelse (nævnt under Prioritet 1), afgrænset af Grubevejs fortsættelse og Bryrupvej.

Udstykningen skal tilgodese det oprindeligt projekterede grønne område mod den eksisterende del af Grubevej. 

Da der kun er ganske få ledige byggegrunde tilbage i Mønsted by, bør byggemodningen af de første grunde i området være tilendebragt senest medio 2009. Opmærksomheden henledes på, at dele af området allerede er udlagt som byggegrunde i henhold til tidligere Kommuneplan.

Prioritet 2: Udstykning og byggemodning af et område afgrænset af Jernevej og Tranehøjen, dvs. mod nord og vest for de to veje. Udstykningen bør nyde størst mulig fremme, da området giver mulighed for etablering af særdeles attraktive udsigtsgrunde. 

Sideløbende med ovennævnte udstykninger skal der efter behov kunne udstykkes jordbrugsparceller på området syd for Rideskolens ejendom, afgrænset mod øst og syd af eksisterende bebyggelse ved Sportsvej og mod vest af vandbeskyttelseslinien.

4.     Trafik

Der findes kun et begrænset antal arbejdspladser i Mønsted og omegn, hvorfor en stor del af byens beboere pendler ud for at gå på arbejde. Den relativt korte afstand til større byer som Viborg, Stoholm og Skive, kombineret med de relativt lave huspriser, gør imidlertid området attraktivt for potentielle bosættere. Det er derfor af stor betydning, at den lokale infrastruktur støtter op om såvel bosætning som aktiviteter i lokalområdet. 

Der eksisterer især i forbindelse med nyere boligkvarterer stisystemer, primært med henblik på adgang til Mønsted Skole. Stisystemerne trænger alvorligt til at blive renoveret og – specielt på stierne til skolen – at blive udstyret med belysning.

Skolestien fra Blegevej til Mønsted Skole forløber for en dels vedkommende på lejet jord, og det må anbefales, at kommunen enten søger at erhverve den jord, stien er anlagt på, eller sikrer en løbende fornyelse af lejemålet. 

Det er ligeledes ønskeligt, at der etableres cykelstier mellem Mønsted og Sparkær og mellem Mønsted og Daugbjerg.

Biltrafikken i Mønsted by præges af Hovedvej 16 Viborg-Holstebro, og på trods af rundkørsel, skarpt sving og den generelle hastighedsnedsættelse i byzonen, køres der generelt meget stærkt gennem byen. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på og ved selve vejen hører under Vejdirektoratets område. Men der ønskes etablering af en større synlighed omkring dette, at man kører i et byområde i form af etablering af Byporte, eventuelt suppleret med flagstangsgrupper og velkomst- og aktivitetsskilte. 

Bredgade og Kalkværksvej udgør den centrale færdselsåre i selve byen, og også her køres der generelt stærkt. Der ønskes derfor udført hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af blomsterkummer eller lignende chikaner, ligesom det anbefales at etablere en mini-rundkørsel i krydset Kalkværksvej-Blegevej, især når der skal etableres vejforbindelse til udstykningen ved Grubevejs forlængelse.

5.     Kultur og turisme

Mønsted og omegn er – i lighed med mange andre små og mellemstore bysamfund – karakteriseret ved et meget righoldigt og velfungerende kultur- og idrætsliv. Der er ikke i øjeblikket områder, som kan beskrives som nødlidende, men der bør være en generel overvågning af aktiviteterne med henblik på støtte, såfremt dette bliver nødvendigt. 

Det skal i denne sammenhæng understreges, at en af forudsætningerne for det aktive foreningsliv er de nødvendige bygningsfaciliteter. Der er udarbejdet en plan for udvidelse af Østfjends Hallen, men realisering af planen er udskudt flere gange, og er senest planlagt igangsat i 2010. Det må på det kraftigste anbefales, at projektet ikke udskydes længere, da dette vil give store problemer for foreningslivet i området.

Byens bibliotek er i 2008 blevet nedlagt, og biblioteksbygningen står for øjeblikket tom. Bygningen har en meget central beliggenhed, og der bør laves en undersøgelse af, om der er grundlag og behov for etablering af et lokalhus/borgerhus i bygningen, f.eks. som mødested for ældre, etablering af en netcafè eller som mødelokale for mindre aktivitets- og interessegrupper. 

Mønsteds ubestridt største turistattraktion er Kalkgruberne, men området er præget af en særdeles varieret og smuk natur. Der findes en lang række muligheder for vandreture i området. Der bør indledes et samarbejde med Skov- & Naturstyrelsen om formel etablering, beskrivelse og afmærkning af flere naturstier i området, ligesom Forsvaret bør kontaktes med henblik på adgang til de naturområder, som er beliggende på militære øvelsesarealer.

Byens grønne områder trænger generelt til en renovering og omstramning, f.eks. med etablering af tidsvarende legepladser, borde/bænke og petanquebaner. Lokalrådet har planer om at søge midler fra fonde m.fl. til igangsætning af aktiviteter på området. 

6.     Erhvervsudvikling

Udvikling af lokalområdets erhvervs- og handelsliv er opgaver, som formelt hører under Erhvervsrådet og Handelsstandsforeningen. Der bør dog foregå en løbende overvågning af områderne for at sikre støtte, såfremt sådant gøres nødvendigt. 

 

Mønsted og omegns Lokalråd

Den 30. November 2008

 

**********************

2008-11-11

   Mønsted og Omegns Lokalråd informerer.:

 

Viborg Kommune skal udarbejde en Kommuneplan for hele kommunen. Som en del af Kommuneplanen skal der udarbejdes en Borgerplan for hvert af de lokale bysamfund i kommunen. På den stiftende generalforsamling for Mønsted og omegns Lokalråd blev opgaven at komme med forslag til Borgerplan for Mønsted pålagt det nyvalgte Lokalråd.

Vi mener imidlertid ikke i Lokalrådet, at vi sidder inde med alle de gode ideer og endegyldige løsninger. Vi har derfor brug for DINE ideer, ønsker, visioner, forslag og kommentarer til, hvordan Mønsted og omegn skal udvikle sig de kommende år.

Lokalrådet vil efterfølgende sammenskrive alle de forslag, der fremkommer til et samlet forslag til en Borgerplan. Når Viborg Byråd har lavet et samlet planforslag, fremlægges det i en høringsperiode på 3 måneder, hvor du har mulighed for at kommentere eller protestere.

Vi har i Lokalrådet valgt at fokusere på 4 hovedområder:

Byudvikling/byggegrunde

Trafik

Kultur/turisme

Generel udvikling

Har du ideer eller forslag?

Så skriv dem ned og send dem til Lokalrådet til videre bearbejdning.

Hvis vi må kontakte dig for eventuel uddybning af dine ideer og forslag, beder vi dig skrive et telefonnummer på dit forslag.

Med venlig hilsen

Mønsted og omegns Lokalråd